«ماهیگیری یک مسابقه یا رقابت نیست. ماهیگیری، آرامش، دوستی، منشأ خوشحالی یک ماهیگیر، و همچنین یک شورش کوچک است، چرا که قزل آلا دروغ نمی گوید، تقلب نمی کند و رشوه نمی پذیرد و تنها به آرامش، تواضع و بردباری بی پایان پاسخ می دهد.»

مناطق شکار ممنوع استان فارس

مناطق شکار ممنوع استان فارس
منطقه شکار ممنوع بصیران:
موقعیت جغرافیایی:
این منطقه با وسعت۱۵۰۰۰۰ هکتار در طول جغرافیایی ۱۰ ۵۳ تا ۳۱ ۵۲ و عرض جغرافیایی ۰۲ ۳۱ تا ۳۲ ۳۰ قرار دارد.که در قسمتی از شهرستان اقلید محصور است.
پوشش گیاهی:
درمنه ،انواع گون، خار شتر، کما، علف مار، گلرنگ، تاتوره، میخک، فرفیون، لاله واژگون، شاه تره، کلاغک، پنیرک، لاله، بنفشه و اسپند .
حیات وحش:
کل وبز، قوچ ومیش، روباه، آهو، پلنگ، گرگ، خرگوش ، تشی، کفتار، شغال وپرندگان منطقه شامل: کبک، تیهو، دلیجه، سارگپه معمولی، بحری، بلدرچین، طرقه، چکاوک ،دم جنبانک ابلق و سنقر گندمزار ،انواع پرندگان مهاجر نظیر درنا،اردک وانواع مرغابی سانان .
منطقه شکار ممنوع پادنا

منطقه شکار ممنوع پادنا:
موقعیت جغرافیایی:
این منطقه با وسعت ۴۰۰۰۰ هکتار بین ۳۲ ۵۲ تا ۵۰۵۲ طول شرقی و ۳۸ ۲۸ تا ۵۸ ۲۸ عرض شمالی در جنوب شیراز ودر شرق و شمال فیروزآبادواقع گردیده است.
پوشش گیاهی:
پوشش گیاهی عمدتا” درختان جنگلی : بنه (پسته وحشی )،بادام وحشی ،کیکم ، زیتون ،ارس ،داغداغان ،ارژن ،زالزالک ،گیاهان مرتعی ،درمنه و گونه های علفی یکساله از خانواده گرامینه ولگومینوز
ارس – سرو کوهی
Juniperus excelsa
پسته وحشی – بنه
Pistacha atlantica
کلخنگ
Pistacia mutica
بادام کوهی
Amygdalus scoparia
تنگرس
Amygdalus lycedis
ارژن
Amygdalus eriocada
کیکم
Acer cinerascens
گون
Astragalus spp
کنگر
Gundelia sp
حیات وحش:
پستانداران :کل وبز ،قوچ ومیش ،گراز ، گرگ ،کفتار ، گربه وحشی، روباه، شغال ،تشی
پرندگان : کبک ،تیهو کبوتر جنگلی ، قمری دارکوب ،چک چک ، هد هد ،سنگ چشم ،
کمر کلی، سبز قبا ،کلاغ زاغی ،خانواده گنجشک،زنبور خوار و پرندگان شکاری
آسیب‌پذیر
حمایت شده
در خطر انقراض
نام فارسی
نام علمی
*
گرک
Canis lupus
*
گربه وحشی
Felis sylveseris
*
آهو
Gazella subgutturosa
کفتار
Hyacna hyacna
قوچ و میش وحشی
Ovis oricntalis
*
*
‌روباه
Vulpes rupelli

منطقه شکار ممنوع توت سیاه بوانات
منطقه شکار ممنوع توت سیاه بوانات:
موقعیت جغرافیایی:
این منطقه با وسعت ۲۰۰۰۰ هکتار بین ۴۱ ۵۲ تا ۱۰۵۳ طول شرقی و ۱۱ ۳۰ تا ۲۱ ۳۰ عرض شمالی در شمال شرقی استان فارس و در انتهای سوریان و بوانات واقع شده است.
پوشش گیاهی:
بنه ،بادام،گز،انواع گون،قیچو گونه های یک ساله و چند ساله میباشد.
حیات وحش:
کل وبز،قوچ ومیش ، پلنگ،گرگ،روباه، خرگوش وپرندگان آن شامل کبک،کوکر،سینه سفید وانواع پرندگان شکاری .
منطقه شکار ممنوع چاه نفت داراب
منطقه شکار ممنوع چاه نفت داراب :
موقعیت جغرافیایی:
این منطقه با وسعت ۹۰۰۰۰ هکتار بین طول جغرافیایی ۲ ۵۵ تا ۳۳ ۵۵ و عرض جغرافیایی ۵۹ ۲۷ تا ۴ ۲۸ در فاصله ۱۳۵ کیلومتری جنوب شرقی داراب ودر مجاورت جاده داراب به بندر عباس واقع شده است.
پوشش گیاهی:
بنه ،قیچ،بادام وحشی ،تنگرس،درمنه،شقایق وحشی،ارس،کیکم و گیاهان خانواده گندمیان.
حیات وحش :
کل وبز ،قوچ ومیش ،پلنگ،گرگ،شغال،روباه معمولی،روباه سردم سفید، تشی،خرگوش و…
پرندگان:
هوبره،دراج،کبک،تیهو، کبوتر ،قمری، بلدرچین،سینه سیاه و…
منطقه شکار ممنوع خرمنکوه فسا
منطقه شکار ممنوع خرمنکوه فسا:
موقعیت جغرافیایی:
این منطقه با وسعت ۲۶۵۸۲ هکتار بین ۳۰ ۵۳ تا ۴۰ ۵۳ طول شرقی و ۹ ۲۹ تا ۱۷ ۲۹ عرض شمالی در شرق شیراز ودر حاشیه جاده شیراز استهبان واقع گردیده است.
پوشش گیاهی:
ارس – سرو کوهی
Juniperus excelsa
پسته وحشی – بنه
Pistacha atlantica
کلخنگ
Pistacia mutica
بادام کوهی
Amygdalus scoparia
تنگرس
Amygdalus lycedis
ارژن
Amygdalus eriocada
کیکم
Acer cinerascens
گون
Astragalus spp
کلاه میرحسن
Acantolimon sp
کوما –باریجه
Ferula 2sp
چای کوهی
Stachys sp
لاله وحشی
Tulipa 3sp
بومادران
Achilea sp
آویشن
Thymus sp
درمنه
Artemisia sp
مریم گلی
Salvia sp
بابونه
Anthemis 2sp
کنگر
Gundelia sp
آنزروت
Ebenus stellata
گل گندم
Centura 4 sp
شکر تیغال
Echinops sp
بهمن
Stipa barbata
رعنا زیبا
Gailardia sp
حیات وحش:
پستانداران :کل و بز ، قوچ و میش خرگوش ،گرگ ، روباه و…
پرندگان شامل: کبک،تیهوو انواع پرندگان شکاری
منطقه شکار ممنوع دالان

منطقه شکار ممنوع دالان:
موقعیت جغرافیایی:
این منطقه با وسعت ۳۰۰۰۰ هکتار بین طول جغرافیایی ۴۹ ۵۱ تا ۵ ۵۲ و عرض جغرافیایی
۳۵ ۲۸ تا ۴۴ ۲۸ و در ۶۲ کیلومتری غرب شهرستان فیروزآباد ودر ۳۳ کیلومتری جنوب فراشبند قرار دارد.
پوشش گیاهی:
درختان بنه،کلخنگ،بادام،کیکم،آلبالوی وحشی،گز،کنار،استبرق و انواع گونه های علفی.و…
حیات وحش:
کل وبز،قوچ ومیش،پلنگ،کبک وتیهو،باقرقره و پرندگان شکاری.

منطقه شکار ممنوع دره باغ بوانات
منطقه شکار ممنوع دره باغ بوانات
موقعیت جغرافیایی: در شمال استان فارس ما بین ¢ ۳۳/°۳۰ تا ¢۱ /° ۳۱ عرض شمالی و ¢ ۵۴ /° ۵۲ تا¢ ۴۳ /° ۵۳ طول جغرافیایی قرار گرفته است.
حداکثر ارتفاع: ۲۸۵۹ متر
حداقل ارتفاع: ۱۴۵۰ متر
وسعت منطقه: ۱۴۰۰۰۰ هکتار
حدود چهارگانه منطقه دره باغ
شمال: از ده عرب و روستای رستم آباد در امتداد دامنه کوه همباس و کوه پوزه سیاه پس از قطع دو راهی اسفند آباد هنشک در امتداد دامنه کوه اسی بخورد به مزرعه برد شیراز
شرق: از مزرعه برد شیراز در امتداد جاده خاکی ماشین رو به مزرعه چهرک
جنوب: ازمزرعه چهرک در امتداد جاده خاکی قدیمی سوراین ده بید بخور به روستای گوشتی در امتداد خط منحنی ۲۵۰۰ به جاده آسفالته شیراز آباده در محل گردنه کولی کش و در امتداد جاده آسفالته تا دو راهی کارخانه سیمان آباده
غرب: از دو راهی کارخانه سیمان آباده در امتداد جاده ماشین رو بطرف روستای ولی آباد بخورد به ده عرب و روستای رستم آباد.
حیات وحش منطقه دره باغ
عمده ترین حیوانات وحشی منطقه شامل:
۱-کل و بز
۲-قوچ و میش
۳-پلنگ
۴-گرگ
۵-روباه
۶-خرگوش
۷-تشی
عمده ترین پرندگان منطقه شامل:
۱-کبک
۲-تیهو
۳-با قرقره
۴-کبوتر وحشی
۵-پرندگان شکاری
۶-لاشخورها
پوشش گیاهی
عمده ترین پوشش گیاهی منطقه شامل:
۱-درخت بنه
۲-بادام وحشی
۳-آلبالو وحشی
۴-کیکم
۵-انجیر وحشی
۶-قیچ درمنه
۷-کما اترپیکلس
۸-گز
۹-زرشک
۱۰-نی
۱۱-کاروان کش
۱۲-گوش بره
۱۳-کاکوتی
۱۴-برنجاسف
۱۵-شقایق زرد
۱۶-انواع گون
۱۷-کنگر
۱۸-اسپند
۱۹-گونه های علفی یکساله
منابع آبی منطقه دره باغ
چشمه مروارید – چشمه همبس- چشمه رفوک- چشمه آب مک- چشمه فریادون- چشمه بیدخنک- چشمه سرخابی- چشمه دره نار- چشمه اموک- چشمه دره باغ- چشمه لای نیریز- چشمه انجیر – چشمه پازندون – چشمه اسی
آثار تاریخی منطقه دره باغ
در محورهای غرب و شمال و شرق منطقه قلعه های قدیمی معروف به قلعه نواحی – کاروانسراهای شاه عباس
منطقه شکار ممنوع فراشبند
منطقه شکار ممنوع کوه دالان فراشبند
موقعیت جغرافیائی: این منطقه در ۶۲ کیلومتری غرب فیروزآباد و در ۲۳ کیلومتری جنوب فراشبند واقع شده و در بین طول جغرافیایی ¢ ۴۹/°۵۱تا
¢ ۵/°۵۲ و عرض جغرافیایی ¢۳۵/°۲۸ تا ¢۴۴/°۲۸ قرار دارد
حداکثر ارتفاع: ۱۶۹۰ متر
حداقل ارتفاع: ۷۸۹ متر
وسعت منطقه: حدود ۳۰۰۰۰ هکتار
حدود چهارگانه منطقه شکار ممنوع کوه دالان
شمال: پوزه آبگرم در امتداد جاده ماشین رو به طرف تاسیسات پالایشگاه دو راهی امامزاده شهید فراشبند
شرق: دو راهی امامزاده شهید در امتداد جاده ماشین رو مورتی تا جشمه و گرفنه مورتی
جنوب: گردنه مورتی در امتداد ماشین رو تا دو راهی بدل و در امتداد جاده جهاد سازندگی بدل تا بیشه زرد (دو راهی دشت پلنگ)
غرب: بیشه زرد در امتداد جاده ماشین رو فراشبند پوزه آبگرم
وضعیت طبیعی
کوه دالان با وسعتی حدود ۳۰ هزار هکتار در ۲۳ کیلومتری جنوب فراشبند و در ۶۲ کیلومتری غرب فیروزآباد قرار دارد. شکل مورفولوژیک منطقه عمدتاً کوهستانی و دارای زیستگاه و پناهگاههای مناسب جهت زیست حیوانات کوهزی می باشد و دشتها با جنگلهای نیمه متراکم کنار زیستگاه خوبی برای حیوانات دشت زی می باشد.
پوشش گیاهی منطقه شکار ممنوع کوه دالان فراشبند
پوشش گیاهی در دشتها عمدتاً جنگلهای کنار بصورت پراکنده و نیمه متراکم و گونه های علفی یکساله بخصوص بهمنی و انواع گون می باشد و در سایز نقاط ارتفاعات درختان:
۱-بنه
۲-کلخنگ
۳-بادام
۴-کیکم
۵-خوشک
۶-آلبالو وحشی
۷-گز
۸-استبرق
۹-کنار
۱۰-خارشتر
حیات وحش منطقه دالان فراشبند
در حال حاضر عمده ترین حیوانات وحشی منطقه شامل:
۱-کل و بز
۲-قوچ و میش
۳-پلنگ
۴-گرگ
۵-روباه
۶-شغال
۷-تشتی
۸-خرگوش
پرندگان منطقه شامل:
۱-کبک
۲-تیهو
۳-با قرقره
۴-توکا
۵-چک چک
۶-بلبل
۷-دو میل
۸-عقاب طلائی
۹-کبوتر وحشی
منطقه شکار ممنوع کوه دراءممسنی
منطقه شکار ممنوع کوه دراء‌ممسنی
موقعیت جغرافیایی: ۳۰ کیلومتری غرب شهرستان کازرون و جنوب شهرستان نورآباد ممسنی (۴۲ کیلومتر)
وسعت : ۸۰۰۰۰ هکتار
حدود چهارگانه منطقه کشار ممنوع کوه دراء‌ممسنی
شمال: روستای بشارجان – نوازگلی- بابامنیر
شرق: بیگدلی- روخانه شور
جنوب : روستاههای صفر بگ- میلاتون – بیدگرز
غرب: روستای میشان
حیات وحش منطقه
بدلیل وجود پناهگاه آب و پوشش گیاهی مناسب و عدم تمرکز مراکز فعالیتهای کشاورزی و روستایی در مجاورت آن محیط مناسبی جهت گونه‌های مختلف پستانداران و پرندگان است.
پستانداران :
۱-کل و بز
۲-قوچ و میش
۳-گراز
۴-تشی
۵-خرگوش
۶-روباه قرمز
۷-شغال
۸-کفتار
۹-گرگ
۱۰-خرس
۱۱-پلنگ
۱۲-کراکال
۱۳-گورکن
۱۴-سنجاب
پرندگان:
۱-کبک
۲-تیهو
۳-هوبره
۴-قمری
۵-کبوتر جنگلی
۶-کبوتر چاهی
۷-چکاوک کاکلی
۸-چکاوک هدهدی
۹-بلبل خرما
۱۰-کنگ چشم
۱۱-طرقه بنفش
۱۲-چک چک سر سیاه
۱۳-چی جاق
۱۴-زاغی
۱۵-کمرکلی کوچک
۱۶-کهر کلی بزرگ
۱۷-سهره جنگلی
۱۸-کمرکلی جنگلی
۱۹-چرخ ریسک بزرگ
۲۰-سهره جنگلی
۲۱-هدهد
۲۲-سبزه قبای هندی
۲۳-سبزه قبای معمولی
۲۴-زنبور خورک سبز
۲۵-زنبور کلو خرمائی
۲۶-کوکر
۲۷-دلیجه
۲۸-عقاب دستی
۲۹-قرقی
۳۰-جغد کوچک
۳۱-عقاب طلائی
۳۲-دلیجه کوچک
۳۳-چاق لق
پوشش گیاهی
پوششهای جنگلی و مرتعی منطقه معرف جنگلها و مراتع مناطق خشک و نیمه خشک کوهستانی است شامل
۱-کنار
۲-استبرق
۳-بادام
۴-بنه
۵-انجیر
۶-بلوط
۷-گیلاس وحشی
۸-کیکم
۹-کیالک
۱۰-افورا
۱۱-گون
جنگلهای بلوط منطقه بیش از ۹۰% سطح منطقه را تشکیل می دهند.
منطقه شکار ممنوع کوه سیاه ارسنجان
منطقه شکار ممنوع کوه سیاه ارسنجان:
موقعیت جغرافیایی :
این منطقه با وسعت ۳۰۰۰۰ هکتار بین ۸ ۵۳ تا ۱۷ ۵۳ طول شرقی و ۴۵ ۲۹ تا ۱۵ ۳۰ عرض شمالی در جنوب غربی شهر ارسنجان واقع شده است.
پوشش گیاهی:
گون،درمنه، آویشن، جاشیر،گرامینه،جارو وسایر گیاهان علوفه ای و درختها ودرختچه هایی شامل: بنه ،کیکم،بادام،گلابی وحشی، گز، کلخنگ،تنگرس، ارفژن وزالزالک.
حیات وحش:
کفتار،روباه،گرگ،گرازوپرندگان شامل: کبک،باقرقره،،شاهین،عقاب،تیهو و دلیجه میباشد.
منطقه شکار ممنوع کوه گورم
منطقه شکار ممنوع کوه گورم:
موقعیت جغرافیایی:
این منطقه با وسعت ۵۰۰۰۰ هکتار بین ۲۶ ۵۳ تا ۳۲ ۵۳ طول شرقی و ۳۷ ۲۸ تا ۵۱ ۲۹ عرض شمالی در شهرستان جهرم قرار دارد.
پوشش گیاهی:
در اکثر ارتفاعات یاد شده درختان جنگلی بادام کوهی , بنه , کهکم , کلخنگ , کیالک ( زالزالک ) , ارژن , انجیر وحشی , گیلاس وحشی , ارس یا سروکوهی , مورد , خرزهره , استبرق و کنار دیده می شود که گونه جنگلی غالب در منطقه درختان بادام وحشی و ارس تشکیل داده است .
از گونه های مرتعی می توان چندان , گون , درمنه , خارشتر , آنغوزه , کنگر , ریش بز , آبنوس , لاکتوکا , ) کاهو وحشی ) و گرامینه ها نام برد .
از گیاهان دارویی نیز می توان آنغوزه , ختمی , بابونه , رازیانه , شاتره , کاسنی , بومادران , تلخه بیان , شیرین بیان و ثعلب نام برد .
حیات وحش:
با توجه به ارتفاعات صخره ای و صعب العبور , زیستگاهی مناسب برای جانوران وحشی به شمار می آید . طبق سر شماری در آبانماه سال ۸۴ از حدود ۱۵% کل منطقه و طی یک رزو سرشماری تقریبا” تعداد ۱۷۰ رأس کل و بز و ۳۵ رأس قوچ و میش مشاهده گردید هم چنین منطقه دارای آهو و پلنگ ( هر دو به ندرت مشاهده می شود ) , گرگ , روباه , خرگوش , تشی , لاک پشت و … نیز به وفور مشاهده می شود .
نیز زیستگاه پرندگانی از قبیل کبک , تیهو , قمری , انوع عقاب ها , دلیجه , بحری , شاهین , انواع کبوترها , کمر کولی , چک چک کوهی , دارکوب , هد هد , کوکرها , لاشخورها , اواه چکاوک ها , چرخ ریسکها , توکاها , پرستوها , بلبل خرما , زنبور خور , سبزه قبا , سلیم طوقی , لیکو , کلاغ ها و گنجشکها که همگی به وفور مشاهده می گردد می باشد .
منطقه شکار ممنوع کوه هوا وتنگخور لامرد:
منطقه شکار ممنوع کوه هوا وتنگخور لامرد:
موقعیت جغرافیایی:
این منطقه با وسعت ۸۰۰۰۰ هکتار بین طول جغرافیایی ۴۱ ۵۲ تا ۲۱ ۵۳ و عرض شمالی ۴۰ ۲۷ تا ۵۶ ۲۷ در فاصله ۸۵ کیلو متری شمال لامرد و ۶۵ کیلومتری جنوب غربی و غرب خنج قرار دارد.
پوشش گیاهی:
کنار،استبرق،بنه،کلخنگ،بادام وحشی، کیکم، انواع گون وگونه های مرتعی .
حیات وحش:
پستانداران شامل : کل وبز ،قوچ ومیش،گرگ،پلنگ،روباه،شغال،خزندگان وانواع پرندگان شکاری و کبک وتیهو میباشد.
منطقه شکار ممنوع کوهستان داراب
منطقه شکار ممنوع کوهستان داراب:
موقعیت جغرافیایی:
این منطقه با وسعت ۵۰۰۰۰ هکتار بین طول جغرافیایی ۲۱ ۵۵ تا ۵۴ ۵۵ و عرض جغرافیایی ۱۶ ۲۸ تا ۴۷ ۲۸ در حوزه شهرستان داراب ودر حوالی روستای لایزنگان واقع گردیده است.
پوشش گیاهی:
ارس،بنه،کلخنگ،بادام وحشی ،تنگرس،ارژن،کیکم،زالزالک،انجیر وحشی،آلبالو،گیلاس وحشی،خرزهره،گون، کلاه میر حسن و مورد.
حیات وحش:
کل وبز،قوچ ومیش،پلنگ،گرگ،شغال،روباه،خرس، جوجه تیغی،خرگوش،گراز،کفتارو پرندگان آن شامل:کبک،تیهو،بلدرچین،جغد،کبوتر جنگلی،انواع عقاب،سارگپه،خزندگانی نظیر:مارهای مناطق گرم وخشک لاک پشت،سمندرو…
منطقه شکار ممنوع مزایجان
منطقه شکار ممنوع مزایجان:
موقعیت جغرافیایی:
این منطقه با وسعت ۴۰۰۰۰ هکتار در ۲۵ ۵۴ طول شرقی و ۲۸ ۲۱ عرض شمالی ودر ۷۰ کیلومتری جنوب شهرستان داراب و شرق زرین دشت در ارتفاعات کوه مرو تلخی واقع شده است.
پوشش گیاهی:
گرامینه،کلاه میر حسن،گون،کنگر،بومادران،اسپند،گیاهان دارویی ودرختان ودرختچه هایی چون بنه،کیکم،ارژن،بادام،تنگرس،خوشک،آلبالوی وحشی وکاروان کش .
حیات وحش:
کل وبز،قوچ و میش ،گراز،کفتار،خرگوش،گرگ،تشی وپرندگان شامل: کبک،تیهو،باقرقره،وزنبور خوار ،کبوتر چاهی،پرستو، زاغ نوک سرخ، سهره،چکاوک، چک چک، زرده پره و هوبره .
منطقه شکار ممنوع مل بلند
منطقه شکار ممنوع مل بلند:
موقعیت جغرافیایی:
این منطقه با وسعت ۱۲۰۰۰ هکتار بین طول جغرافیایی ۳۳ ۵۲ تا ۴۰ ۵۳ و عرض جغرافیایی ۴ ۲۹ تا ۱۳ ۲۹ در ۵۲ کیلومتری جنوب شرقی شیراز و درمحور شیراز فیروزآباد قرار دارد .
پوشش گیاهی:
پوشش گیاهی عمدتا” درختان جنگلی ومرتعی عمده ترین گونه های گیاهی منطقه شامل بنه ،
،بادام وحشی، کلخنگ ،کیالک،کیکم، تنگس،انواع گون،آویشن ، کما ،ارژن ،،گیاهان مرتعی یکساله وچند ساله میباشد،
ارس – سرو کوهی
Juniperus excelsa
پسته وحشی – بنه
Pistacha atlantica
کلخنگ
Pistacia mutica
بادام کوهی
Amygdalus scoparia
تنگرس
Amygdalus lycedis
ارژن
Amygdalus eriocada
کیکم
Acer cinerascens
گون
Astragalus spp
کنگر
Gundelia sp
حیات وحش:
پستانداران :کل وبز ،قوچ ومیش، خرگوش ،گراز ، گرگ ،کفتار ، روباه، شغال ،تشی
پرندگان : سنگ چشم، زاغی ، کبک ،تیهو،گنجشک ،، دلیجه،چک چک کوهی ، کمر کلی ،سهره معمولی.
آسیب‌پذیر
حمایت شده
در خطر انقراض
نام فارسی
نام علمی
*
گرک
Canis lupus
*
تشی
Hystrix. indica
کفتار
Hyacna hyacna
قوچ و میش وحشی
Ovis oricntalis
*
*
‌روباه
Vulpes rupelli
منطقه شکار ممنوع مهارلو
منطقه شکار ممنوع دریاچه مهارلو
موقعیت جغرافیایی: دریاچه مهارلو در ۱۸ کیلومتری جنوب شرقی شیراز بین طول جغرافیایی ¢۴۲/°۵۲ و¢ ۵۹ /° ۵۲ و عرض شمالی¢ ۱۸ /° ۲۹ و¢ ۳۲/°۲۹ قرار دارد.
وسعت منطقه: ۲۵۰۰۰ هکتار
ارتفاع از سطح دریا: ۱۴۸۰ متر
عمیق ترین نقطه دریاچه : ۲ متر
حدود چهارگانه منطقه شکار ممنوع دریاچه مهارلو
شمال: حریم دریاچه مهارلو بعد از روستای نیلگونک در امتداد جاده ماشین رو تا حوالی روستای گشتگان بالا.
شرق: از حوالی روستای گشنگان بالا در امتداد جاده خاکی جیپ رو پس از گذشتن از شرق ارتفاع ۱۷۴۷ متری به آبادی قند یلک و در امتداد همین جاه به روستای ۱ علی دوست و درحریم دریاچه تا حوالی روستای چاه انجیر جنوب: از حوالی روستای چاه انجیر در امتداد جاده تابستانی بخورد به جاده آسفالته شیراز سروستان در محل روستای سیف آباد حریم دریاچه در امتداد جاده آسفالته شیراز تا روستای مهارلو
غرب: حریم دریاچه از روستای مهارلو در امتداد جاده آسفالته شیراز تا برم شور پائین و در حریم دریاچه و تالاب بخورد به جاده ماشین رو در حوالی روستای نیلگونک
وضعیت طبیعی و حوزه آبریز
این منطقه با ارتفاع ۱۴۶۰ متر نسبت به سطح دریا بصورت دریاچه با آب شور و شیرین در محل ورودی آبریزها بصورت تالابی و نی زار می باشد و در ضلع شرقی از روستای گشتگان بالا تا روستای اعلی دولت قسمتی از منطقه کوهستانی می باشد که بدلیل اهمیت زیستگاهی جزء محدوده می باشد و حوزه آبریز شامل چشمه قصر قمشه،‌چنار سوخته، رودخانه خشک،‌ زهکش فرودگاه،‌زهکش خط لوله گاز،‌چشمه پیربنو ، چشمه کوشک خلیل باباخانی – چشمه دهنو و باباجاجی می باشد.
گونه های گیاهی تالاب مهارلو
انواع گیاهان حاشیه ای جو، خارشتر،‌توت، انجیر،‌انار،‌بید و گیاهان تالاب گز (Tamarix) مورا (Suaeda) – ازتیره اسنفاجیان (Salicoruia) گیاهان شوربستر (Phragmatis) ،‌نی (Typha) ، لوئی (Charasp)
گونه های جانوری تالاب
پرندگان شامل بیش از ۲۶ گونه پرنده اعم از گونه های مهاجر و بومی می باشد.
اعم پرندگان زادآور تالاب عبارتند از: انواع آبچلیک ها نظیر چوپان، نوک خنجری،‌انواع سلیم ها بخصوص سلیم طوقی کوچک ، سلیم شنی.
در نی زارهای ضلع شمال غربی و نی زارهای بر مشور انواع پرندگانی نظیر حواصل ارغوانی ،‌تنجه،‌آنقوت،‌ حواصیل زرد،‌اگرت کوچک،‌زادآوری می نمایند.
گونه های زیادی از انواع اردکها بخصوص اردک گیلار، اردک سرسبز،‌خوتکا و جمعیت کثیری فلامینگو متجاوز از ۱۴۰۰۰ قطعه در تالاب فوق زمستان گذراتی می نمایند.
منابع تامین کننده آب تالاب
تالاب مهارلو دارای سه منبع مهم تامین کننده آب می باشد.
۱-رودخانه خشک شیراز: در فصول پرباران این رودخانه میزان متنابهی آب وارد تالاب می نماید که کلیه حوزه بخش غربی شهرستان شیراز را در بر می گیرد.علی رغم اینکه رودخانه فصلی است ولی در سالهای پرباران در تمام طول سال آب به تالاب وارد می نماید.
۲-دشت سلطان آباد و زهکشی پل فسا: در گذشته دشت بصورت یک منطقه تالابی بود ولی با توسعه شهر شیراز (احداث فرودگاه و پایگاه هوایی) و احداث چند رشته زهکش بمنظور دستیابی به زمین این تالاب خشک،‌آب آن از طریق زهکش پا فسا به تالاب وارد می شود که در حال حاضر آبی از این طریق وارد نمی شود.
۳-چشمه های نیلگونک،‌بابونک، در منتهی الیه شمال غرب تالاب: از جمله چشمه های دائمی که مقدار کمی آب وارد بخش شمال غرب تالاب می گردد.
منطقه ممنوعه شکار گورم جهرم
منطقه ممنوعه شکار گورم جهرم
موقعیت جغرافیایی : شمال غربی شهرستان جهرم
ویژگیهای منطقه: دو رشته کوه بهم پیوسته بنام کوه گورم (۲۷۶۱ متر ارتفاع) ، کوه نمک (۲۸۴۶ متر ارتفاع) – رودخانه قره تاج در قسمت شمال غربی و غرب – رودخانه شور در قسمت جنوب و غرب
وسعت : حدود ۵۰۰۰۰ هکتار
پوشش گیاهی منطقه ممنوعه شکار گورم جهرم

عمده ترین گیاهان منطقه

Juniperus Exelsa
۱-ارس
Pistacia Matica
۲-بنه
Pistacia Khinjuc
۳-گلخنگ
Acer Cinerascens
۴-کیکم
Amygdalus Scoparia
۵-بادام وحشی
Ficus Carica
۶-انجیر وحشی
Amygdalus lycioides
۷-تنگرس
Daphne Mucronata
۸-خشک
Mrtas Communis
۹-مورد
Neroiam Communis
۱۰-خرزهره
Calo tropis Procera
۱۱-استبرق
Ziziphus Spina Christi
۱۲-کنار
Prunus Diffusa
۱۳-آلبالو وحشی
Hultemia Persica
۱۴-ورک
Laviatae
۱۵-گوش بره
Astragallus
۱۶-گون ها
Euphorbia laric
۱۷-فرنیون
Alhagi Camelorum
۱۸-خارشتر
Aftemisia Herbaalba
۱۹-درمنه
Onobrhchis Arnacantha
۲۰-اسپرس
Ziziphora Tenuior
۲۱-کاکوتی
Ferhedra SP.
۲۲-کنگروحشی
Ferula Asufoetida
۲۳-آنقوزه
Echinpaos
۲۴-ریش بز
Levisticum Officinalis
۲۵-بومادرون
Prangus SP.
۲۶-شکرتینال
Amygdalus Reuteri
۲۷-کما
Prangus SP.
۲۸-جاشیر
Amygdalus Reateri
۲۹-ارژن
Peganum Harmala
۳۰-اسفند
Alcea Ficifolia
۳۱-ختمی
Alium SP.
۳۲-پیاز کوهی
Acanthalimon
۳۳-کلاه میر حسن
Amygdalus Lyeiiodes
۳۴-تنگرس
حیات وحش منطقه ممنوعه شکار گورم جهرم:
Capara Heggrus
۱-بز و پازن وحشی
Ovis Ammon
۲-قوچ و میش وحشی
Gazella Subgutturosa
۳-آهو (در قسمت دشت بندرت)
Pantera Pardus
۴-پلنگ
Canis Lupus
۵-گرگ
Vulpes Vulpes
۶-روباه
Leapus Capensis
۷-خرگوش
Hgstrix Indica
۸-تشی
۹-لاک پشت
Alectoris Chukar
۱۰-کبک
Ammoperdix Griseogularis
۱۱-تیهو
Streptopelia turtur
۱۲-قمری
Picidae
۱۳-داروکوب
Oenanthe Oenanthe
۱۴-چک چک کوهی
Sittidae
۱۵-کمر کاکلی
Columbidae
۱۶-انواع کبوترها
Vpupa Epops
۱۷-هدهد
Pteroclididae
۱۸-انواع کوکرها
Vultures
۱۹-لاشخورها
Eagles
۲۰-عقابها
Lniidae
۲۱-انواع سنگ چشم ها
۲۲- ا نواع چکاوکها
Paridae
۲۳-ا نواع چرخ ریسکها
Hiruncinidae
۲۴-ا نواع پرستوها
Turdidae
۲۵-ا نواع توکاها
Pyenonotus Apiaster
۲۶-بلبل خرما
Merops Apiaster
۲۷-زنبورها خور
Coracias Garrulus
۲۸-سبزه قبا
Oriolus Oriolus
۲۹-پری شاهرخ
Charadrius Hiaticula
۳۰-سلیم طوقی
Turdoides
۳۱-کیلو
Corvidae
۳۲-کلاغها
Ploceidae
۳۳-گنجشکها
منابع آبی منطقه ممنوعه شکار گورم جهرم

عمده ترین منابع آبی علاوه بر رودخانه قره تاج عبارتند از: چشمه سلیمانی، چشمه خرزهره، آب زرک، آب حصین چاه تخته سنگ – آب شور – خوشاب هکان- چشمه کنگری

بیان دیدگاه